آب، خاک و منابع طبیعی

برای تماشای هر کدام از فیلم‌ها، بر روی تصویر کلیک کنید.

و برای دانلود آن، بر روی نام فیلم کلیک کنید.

استفاده از پسآب در کشاورزی


آبیاری زیر سطحی


شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای


آبیاری هوشمند

نگهداری سامانه‌های نوین آبیاری

آبیاری زیر سطحی

کنترل سیل و تغذیه قنوات 

بیابان‌زدایی

بیابان 

آبیاری رول لاین (ویل موو)

جنگل پسته خواجه

پخش سیلاب (جمعاب چناران)

تجمیع منابع آبی 

مزایای سیستم‌ آبیاری (قطره‌ای)

فیلتراسیون سیستم های آبیاری 

Top