چه عواملی باعث افزایش عملکرد و تولید گندم می شود؟

افزایش عملکرد تولید گندم

 

آماده سازی مطلوب بستر بذر:

آماده سازی مطلوب بستر بذر به استقرار هر چه بهتر و سریعتر گیاهچه کمک خواهد کرد.

استقرار سریع گیاه به افزایش طول دوره رشد، غلبه بر علفهای هرز، کاهش احتمال خسارت آفات و بیماریها، استفاده مطلوب تر از منابع و در نهایت افزایش تولید کمک خواهد کرد.

 

انجام خاک ورزی حفاظتی و باقی گذاشتن درصدی از بقایا در سطح زمین:

1-    موجب افزایش ماده آلی خاک و رطوبت خواهد شد

2-    باعث کاهش فرسایش آبی و بادی و افزایش نفوذ پذیری آب در خاک می شود.

3-  موجب تعدیل درجه حرارت خاک در تابستان و زمستان شده و امکان رشد و توسعه میکرو ارگانیسم های خاک را فراهم می کند.

4-    تردد کمتر ماشین آلات، کاهش فشردگی خاک را به دنبال خواهد داشت.

5-    سبب کاهش مصرف سوخت و افزایش سود خالص خواهد شد.

 

انتخاب ارقام گندم مناسب با شرایط موجود: به دلیل شرایط متفاوت اقلیمی و زراعی شامل پراکنش بارندگی، میزان بارندگی، وجود تنش های حرارتی و رطوبتی، شوری خاک، شوری آب، سبکی بافت خاک، میزان آب موجود، زمان امکان آبیاری، وجود آفات و بیماری ها و ... باید رقم انتخابی بیشترین سازگاری را نسبت به آنها داشته باشد.

 

استفاده از بذور اصلاح شده:

استفاده از بذور اصلاح شده ضمن جلوگیری از گسترش علفهای هرز، به دلیل تولید بیشتر این ارقام سبب افزایش عملکرد خواهد شد.

بذور اصلاح شده دارای خلوص ژنتیکی فیزیکی مناسب بوده و عاری از بذور علفهای هرز، آفات و بیماری ها و دارای قدرت گیاهچه بیشتر و درصد جوانه  زنی بالاتری می باشند.

 

ایجاد تراکم مطلوب:

ایجاد تراکم مطلوب ضمن استفاده بهینه از منابع باعث افزایش تولید خواهد شد.

همچنین باعث جلوگیری از  رشد علفهای هرز و خسارت آنها، استفاده بهتر از آب، کود، نور و... شده و از هدر رفتن آنها جلوگیری شده و باعث افزایش تولید خواهد شد.

 

رعایت تاریخ کشت مناسب:

رعایت تاریخ کشت مناسب، احتمال سرمازدگی محصول را کاهش می دهد.

- کشت در تاریخ زودتر از موقع مناسب موجب تداوم رشد رویشی شده و در صورت وجود دماهای بالاتر باعث رشد زودتر از موعد و حساسیت به سرما خواهد شد.

- کشت دیرتر هم به دلیل نداشتن فرصت کافی برای پنجه زنی و نرسیدن به مراحل مقاوم تر، احتمال خسارت  وجود دارد.

 

افزایش عملکرد مصرف آب و استفاده بهینه از آن:  

در صورتیکه انجام آبیاری بر اساس میزان رطوبت خاک انجام شود از تلفات آب و یا  کمبودآب در گیاه وتنش های احتمالی جلوگیری شده و دقیقا آبیاری بر اساس نیاز گیاه انجام خواهد شد.

 

تغذیه متعادل:

مصرف صحیح و متعادل عناصر مورد نیاز برای گیاه ضمن ایجاد شرایطی بهتر برای رشد موجب ایجاد گیاهچه ای قوی و مقاوم تر در برابر آفات و بیماریها و تنش های حرارتی و رطوبتی خواهد شد.