تولید فیلم‌های مستند، با هدف آموزش و ترویج پیام‌های منابع طبیعی به مخاطبان مورد نظر، برای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، شروع شد.