نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانهای صدا و سیمای چمهوری اسلامی ایران، 30آذر تا 2دی 1395 در اهواز برگزار شد. برنامه نسیم آبادی که با سه عنوان به مرحله داوری آثار تلویزیونی راه یافته بود، خوش درخشید. تهیه کننده این برنامه (امیر عرفاناین) به عنوان بهترین تهیه کننده، موفق به دریافت لوح و جایزه شد. همچنین این برنامه نامزد دریافت عنوان بهترین پژوهش و تدوین نیز بود.


نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانهای صدا و سیمای چمهوری اسلامی ایران، 30آذر تا 2دی 1395 در اهواز برگزار شد. برنامه نسیم آبادی که با سه عنوان به مرحله داوری آثار تلویزیونی راه یافته بود، خوش درخشید. تهیه کننده این برنامه (امیر عرفاناین) به عنوان بهترین تهیه کننده، موفق به دریافت لوح و جایزه شد. همچنین این برنامه نامزد دریافت عنوان بهترین پژوهش و تدوین نیز بود.