تولید یک سری فیلم آموزشی و ترویجی به سفارش معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت رسانه سبز، آغاز شد. این مجموعه، پس از تولید به مراکز ترویج این وزارت در سراسر کشور ارسال می‌شود. همچنین از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.