این سری از برنامه نسیم آبادی با مشارکت شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی تولید و یکشنبه شب ها از شبکه خراسان رضوی پخش می شود. گرایش اصلی این سری، مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود بارش ها در مناطق روستایی و تدابیر بخش دولتی در آبرسانی سیار به روستاهاست.