مزیت جایگاه فری استال

 

1- بهره وری مصرف خوراک

2- افزایش ضریب سلامت دام

3- افزایش زمان استراحت و نشخوار دام در حال دراز کش

4- کاهش صدمات پستان

5- کاهش بارمیکربی شیر

6- کاهش لنگش در گله

7- کاهش تعویض هزینه های بستر

 

·    اندازه های مهم:

1- عرض فری استال 120-140

2- ارتفاع میله گردنی تا روی بستر 115سانتی متر

3- ارتفاع بستر از سطح زمین (بدون پوشش)22 سانتی متر

4- تخته سینه که زیر میله گردنی و بطور مورب نصب می شود10 سانتی متر

5- فاصله میله گردنی تا ابتدای چاله کود یا راهرو 175 سانتی متر.

6- فاصله بیرونی لوپ تا ابتدای چاله کود یا راهرو 16 تا 24 سانتی متر

7- بستر از مواد جاذب الرطوبه و خشک (ماسه خیلی خوب است ) با شیب 3 تا4 در صد

 

فری استال سیستمی است که در واقع به جای وجود استراحتگاه گروهی یعنی آنچه که در گاوداریهای کشور رایج است ، استراحتگاه های انفرادی تعبیه شده است. این سیستم حالتی بین استفاده از جایگاه های غرفه ای انفرادی با گاو بسته و سیستم استراحتگاه های گروهی است. محل مسقف در این سیستم را می توان به خوابگاهی تشبیه نمود که تعداد زیادی تخت در ردیف هایی کنار هم چیده شده اند و گاوها می توانند هر یک را برای خوابیدن یا صرفاً ایستادن انتخاب کنند.

سیستم فری استال یک محل تمیز ، خشک و راحت برای دراز کشیدن و استراحت گاوهای شیری فراهم می کند. در این سیستم با وجود استال های انفرادی (جایگاه های انفرادی) گاوها درون استال ها (جایگاهها) مقید و محدود نیستند ، بلکه آزادی گردش در قسمت های مختلف جایگاه را دارند. بخش های مختلف ، سیستم های تغذیه و شیر دوشی در این سیستم مشابه جایگاه های مرسوم می باشد . گاوها آزادند که هر وقت تمایل داشتند جهت استراحت یا ایستادن وارد استال ها شوند و هر وقت دوست داشتند جهت گردش در محوطه جایگاه یا رفتن به سمت محل تغذیه یا آبشخور استال را ترک کنند. استال های با طراحی خوب و مدیریت مناسب آنها یک بخش کلیدی در سیستم جایگاه های فری استال می باشد.

 

مزیت های کلی جایگاه های فری استال

-     امکان نگهداری حیوانات در تراکم بیشتر

-        کاهش قابل توجه در استفاده از بستر (حدود 75 درصد)  و کاهش تعویض هزینه های آن

-        کاهش کار کارگری مورد نیاز برای گاوها

-        تمیز تر و آرام تر بودن گاوها

-        کاهش بروز جراحات سر پستانکها و کاهش صدمات پستان

-        بهره وری مصرف خوراک

-        افزایش ضریب سلامت دام

-        افزایش زمان استراحت و نشخوار دام در حال درزا کشیدن

-         تا حدودی افزایش تولید شیر

-        کاهش بار میکروبی شیر

-        کاهش لنگش، بیماریهای سم و تا حدودی بیماریهای تولیدمثلی

-        کاهش استرس گرمایی به دلیل کاهش گرما و رطوبت بستر

-        نصب راحت تر و کم هزینه تر هواکش ها به دلیل متمرکز و منظم بودن جایگاه استراحت گاوها

 

برخی از معایب سیستم های فری استال

-        نیاز به تمیز کردن راهروها حداقل روزانه یک بار

-        نیاز به بستر ریزی و تمیز کردن منظم استال ه

-        عدم عادت پذیری سریع حیوانات به استفاده از استال ها

-        نیاز به تخصص بالا در طراحی و اجرای سیستم [در صورت عدم رعایت اصولی طراحی و مدیریت مناسب استال می توانند با عدم استقبال گاوها شده و به بخش بلا استفاده در جایگاه تبدیل شوند]

 

اندازه های مهم در سیستم فری استال

1- عرض فری استال 120-140 سانتی متر

2- ارتفاع میله گردنی تا روی بستر 115سانتی متر

3- ارتفاع بستر از سطح زمین (بدون پوشش)22 سانتی متر

4- تخته سینه که زیر میله گردنی و بطور مورب نصب می شود10 سانتی متر

5- فاصله میله گردنی تا ابتدای چاله کود یا راهرو 175 سانتی متر.

6- فاصله بیرونی لوپ تا ابتدای چاله کود یا راهرو 16 تا 24 سانتی متر

7- بستر از مواد جذب کننده رطوبت و خشک (ماسه خیلی خوب است ) با شیب 3 تا4 در صد

لازم به ذکر است مساحت مورد نیاز جهت ایجاد واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری 50 رأسی فری استال 3156 متر مربع و پرورش گاو شیری مرسوم 3800 متر مربع می باشد.