این برنامه هم اکنون توسط گروه سازنده در حال تولید و پخش از شبکه خراسان رضوی است. 

این برنامه هم اکنون توسط گروه سازنده در حال تولید و پخش از شبکه خراسان رضوی است. 

موضوع اصلی برنامه، انتقال یافته های جدید کشاورزی به مخاطبان می باشد.

این برنامه به سفارش مدیریت ترویج جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید می شود.

گفتنی است که تولید این برنامه از اول آبان سال 1381 شوع شده و همچنان ادامه دارد.